Köpvillkor - ValuePredict by Yellow-Belly
Laddar...

Köpvillkor

Dessa villkor (“Avtalsvillkoren”) gäller för köp hos Yellow-Belly Decision Systems AB 556912-4885 (nedan kallad Yellow-Belly).

Allmänt

Yellow-Belly säljer företagsvärderingar via Internet till dess kunder (“Kund”) i Sverige och till i förekommande fall även utomlands. Kund kan vara antingen privatperson över arton (18) år (“Privatkund”) eller företag, organisationer och offentliga institutioner (gemensamt “Företagskund”). Försäljning sker via webbplatserna www.valuepredict.se eller enligt individuellt tecknat avtal.

Genom att slutföra en beställning på www.valuepredict.se alternativt genom undertecknande av avtal enligt ovan accepterar Kund Avtalsvillkoren samt, i förekommande fall, personuppgiftsbehandling enligt Avtalsvillkoren.

Yellow-Belly reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på www.valuepredict.se.

Efter att Kund gjort sin beställning har inte Yellow-Belly rätt att ändra sina villkor för den beställningen.

Priser och avgifter

Gällande produktpris inklusive moms är det pris som vid beställningen framgår på www.valuepredict.se. Yellow-Belly förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.

Privatkund boende inom EU betalar svensk moms medan Privatkund boende utanför EU inte betalar svensk moms (f.n. 25 %). Utländsk Företagskund inom EU debiteras svensk moms i de fall denne inte har uppgivit ett korrekt momsregistreringsnummer. Företagskund utanför EU debiteras inte svensk moms.

Beställning

Beställning kan endast göras på www.valuepredict.se, såvida ej särskild överenskommelse ingåtts före beställningen.

Bindande avtal uppkommer i samband med beställningen.

Meddelanden från Yellow-Belly sänds normalt till den e-postadress som Kund angivit vid beställning, undantaget meddelanden i samband med utnyttjande av ångerrätt och i samband med reklamation. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

Betalning

Vid betalning mot faktura gäller betalningsvillkor fjorton (14) dagar för Privatkund och trettio (30) dagar för Företagskund.

Vid försenad betalning debiteras Kund dröjsmålsränta om två (2) % per månad från fakturans förfallodag. Vid påminnelse debiteras lagstadgad avgift om för närvarande sextio (60) kronor. Yellow-Belly förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva Kunds kreditvärdighet. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kronor tillkommer.

Beställning

Beställning kan endast ske på webbplatsen www.valuepredict.se, såvida ej särskild överenskommelse ingåtts före beställningen.

Alla meddelanden från Yellow-Belly sker normalt med e-post, med undantag för den i avsnitt “Ångerrätten” särskilt angivna situation. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

Leverans

Leverans sker ske till den e-postadress som Kund angett vid köp. Närmare information om leveransalternativen, leveranstider samt valbara leveransalternativ framgår av www.valuepredict.se.

Om leveranstiden beräknas bli längre än vad som anges på www.valuepredict.se ska Yellow-Belly per e-post underrätta Kund, som då har rätt att innan expediering per e-post annullera sin beställning.

Ångerrätt

Privatkund, och företagskunder har rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från den dag kunden tagit emot varan. Meddelande om utnyttjande av ångerrätten ska ges inom 14 dagar från att varan mottagits av Kund. Om kund vill returnera en produkt ska han/hon meddela Yellow-Belly detta via valuepredict@yellow-belly.se

Om kund utnyttjar sin returrätt, ska Yellow-Belly snarast och senast inom trettio (30) dagar återbetala kundens kostnader för ordern. Tiden räknas från den dag Yellow-Belly tog emot kundens meddelande om utnyttjandet av returrätten.

Reklamation

Om Yellow-Belly har levererat en produkt som inte lever upp till Kundens förväntningar ska Kund reklamera till Yellow-Belly kundservice.

Reklamation sker till e-post: valuepredict@yellow-belly.se

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Vid godkänd reklamation har Kund rätt att
1. kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt; eller
2. behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag; eller
3. häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.

Ansvar

Utöver vad som framgår av Avtalsvillkoren och, för Privatkund, konsumentköplagen har Yellow- Belly inget ansvar för fel eller förseningar och ansvarar Yellow-Belly varken för direkt eller indirekt skada.

Personuppgiftsbehandling

Yellow-Belly behandlar namn- och adressuppgifter samt andra uppgifter Kund uppgivit vid vid beställning. Yellow-Belly behandlar vidare uppgifter om Kunds köp, sammanlagt belopp och antal köpta produkter. Syftet med behandlingen är att kunna fullgöra avtalet med Kund samt för information, marknadsföring och personliga erbjudanden till Kund via exempelvis e-post, SMS och brev.

Personuppgifter behandlas också för planering, genomförande och uppföljning av Yellow-Belly kontakter med Kund samt för statistikändamål. Statistiskt beräknade socioekonomiska uppgifter som utbildning, familjeinkomst och typ av boende tillförs på postnummernivå. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med Kund i syfte att nå rätt kund med relevant information.

Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part.

Personuppgifter behandlas under den tid Kund har en relation med Yellow-Belly samt under den tid därefter då Kund fortsatt kan nyttja fördelarna med att vara kund hos Yellow-Belly.

Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med personuppgiftslagen.

Kund kan anmäla till Yellow-Belly kundservice att Kunds personuppgifter inte ska få användas för marknadsföringsändamål. Om Kund vill avsluta kundrelationen helt efter en aktiv köp-period uppskattar Yellow-Belly om Kund meddelar Yellow-Belly kundservice detta.

Kund har rätt att en gång per kalenderår skriftligen ansöka om information avseende de personuppgifter som behandlas. Kund har även rätt att begära rättelse av personuppgifterna.

Privatkund lämnar genom att acceptera Avtalsvillkoren sitt samtycke till ovanstående personuppgiftsbehandling.

Tvist

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp hos Yellow-Belly. Eventuella tvister med Företagskund ska prövas av svensk allmän domstol. Eventuella tvister med Privatkund hänvisar Yellow-Belly till Allmänna Reklamationsnämnden, vars rekommendationer Yellow-Belly följer.

Dessa Avtalsvillkor ändrades senast den 2015-11-24 © Yellow-Belly Decision Systems AB 2016