Lexikon - ValuePredict by Yellow-Belly
Laddar...

Lexikon

Att tyda innehållet i rapporten kan vara lite knepigt i början om alla begrepp inte är välkända. Vi ger dig en snabb överblick över termer och begrepp. Om ni har några synpunkter på texten eller saknar något, tveka inte att höra av er till valuepredict@yellow-belly.se. Vi försöker kontinuerligt uppdatera texten för att ska maximal läsförståelse utan att för den delen ge avkall på informationen.

Mera om själva värderingen får ni på sidan Om värderingen.

Svar på vanliga frågor hittar ni här.

Avkastning på eget kapital
Årets resultat dividerat med under året genomsnittligt eget kapital. Måttet visar företagets lönsamhet som tillfaller ägarna.
Avkastning på operativt kapital
Rörelseresultat före operativa jämförelsestörande poster dividerat med under året genomsnittligt operativt kapital. Företagets operativa lönsamhet som ska kunna fördelas på nettolångivarna och ägarna.
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat före finansiella kostnader och operativa jämförelsestörande poster dividerat med under året genomsnittligt eget kapital.
Avkastningsmått
Ett vanligt aritmetiskt medelvärde av avkastningsmåttet under de senaste åren.
Balanslikviditet
Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. Företagets betalningsförmåga på kort sikt.
Balansräkning
Balansräkningen visar en ögonblicksbild av företagets tillgångar, skulder och eget kapital på balansdagen dvs. den sista dagen på räkenskapsåret.
Eget kapital över omsättning
Eget kapital dividerat med netto omsättningen. Företagets förmåga att klara minskningar i omsättningen. Används mest för tjänsteföretag.
Ekonomi
Företagets historiska ekonomi, resultat- och balansräkning samt kassaflöde, används för att beräkna nyckeltal och prognoser.
Fritt kassaflöde
Ett operativt kassaflöde efter schablonskatt, kassaflödet fördelas sedan mellan att hantera skulderna och lämna utdelningar/genomföra nyemissioner. Används för att värdera den operativa verksamheten.
Försäljning per anställd
Nettoomsättning dividerat med antal anställda. Indikerar arbetskraftsintensiteten och intjäningsförmågan.
Genomsnittlig lönekostnad per anställd
Arbetskraftskostnad dividerat med antal anställda. Indikerar arbetskraftens ersättningsnivå och bör studeras i kombination med övriga mått per anställd.
Gordons formel
Används främst för att beräkna evighetsvärdet i en DCF modell, eng. discounted cash flow. I en DCF modell så kan man endast prognostisera kassaflödet med rimlig säkerhet för några år framåt i tiden. Därefter brukar man använda sig av Gordon för att få fram ett värde på framtida kassaflöde i evigheten, evighetsvärdet.
Kapitalomsättningshastighet på sysselsatt kapital
Nettoomsättning dividerat med sysselsatt kapital. Mäter hur effektivt företaget använder sitt, i rörelsen investerade kapital.
Kapitalomsättningshastighet på operativt kapital
Netto omsättning dividerat med operativt kapital. Hur effektivt företaget använder sitt i rörelsen nettoinvesterade kapital.
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive varulager dividerat med kortfristiga skulder. Företagets betalningsförmåga på kort sikt utan att behöva sälja lager.
Nettomarginal
Årets resultat dividerat med netto omsättningen. Hur mycket vinst som tillfaller aktieägarna i bolaget för varje försäljningskrona.
Nyckeltal
Nyckeltal som mäter företagets finansiella balans:

  • kassalikviditet = summa omsättningstillgångar – varulager/kortfristiga skulder.
  • balanslikviditet = summa omsättningstillgångar/summa kortfristiga skulder.
  • likviditeten är företagets förmåga att betala kortfristiga skulder till den takt som de förfaller till betalning.
  • soliditet = summa eget kapital/summa skulder och eget kapital.
  • soliditet är företagets förmåga att överleva på lång sikt. Högre soliditet innebär att man har större kapacitet att överleva konjunktursvackor med en buffert av eget kapital.

P/E-talsvärdering
Jämförande värdering som ibland kallas multipelvärdering, relativvärdering eller komparativ värdering. Det är en vanlig värderingsmetod när det gäller noterade företag på en reglerad marknad där företagets aktie har ett marknadspris. Metoden bygger på att företaget jämförs med andra prissatta företag på aktiemarknaden. Jämförelsen sker ofta med hjälp av olika finansiella värdemultiplar, till exempel P/E-tal eller EV/S-tal.
Operativt kapital
Sysselsatt kapital minus finansiella tillgångar.
Residualavkastning (eller värdeskapande resultat)
Skillnaden mellan avkastning på eget kapital och avkastningskravet på eget kapital. En positiv differens innebär att företaget skapar värde i förhållande till eget kapital.
Resultaträkning
Resultaträkningen i företag visar hur resultatet, vinst eller förlust, har generats under ett räkenskapsår. Vissa poster kan periodiseras över tid ex. avskrivningar.
Räntetäckningsgrad
Resultat före räntekostnader dividerat med räntekostnader. Företagets förmåga att täcka kostnaderna för den externa finansieringen.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat dividerat med netto omsättningen. Beskriver hur mycket vinst, att fördela till kapitalägarna, varje försäljningskrona generar.
Rörelseresultat per anställd
Rörelseresultat dividerat med antal anställda. Lönsamhetsmått för arbetskraftsintensiva företag.
Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Företagets blandning av finansieringsformer och dess finansiella risk.
Självfinansieringsgrad
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med g jorda nettoinvesteringar. Företagets förmåga att finansiera sina investeringar med internt genererade kassaflöden.
Soliditet
Eget kapital dividerat med totala tillgångar. Företagets mö jlighet att klara framtida förluster.
Substansvärdering
Substansvärdering baseras på justerat eget kapital och obeskattade reserver, allt justerat för skatt.
Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Företagets blandning av finansieringsformer och dess finansiella risk.
Sysselsatt kapital
Totala tillgångar minus operativa skulder (dessa antas vara räntefria).
Tkr
Tusen kronor. Alla belopp i företagsdatabasen anges i tusental.